Abbey's OTK Hand Spanking
Dec. 15, 2017

Cindy's Dinner Plans
Dec. 13, 2017

Maya Paddled OTK
Dec. 11, 2017

Isabel: OTK Spanking
Dec. 08, 2017

Kitchen Hand Spanking
Dec. 06, 2017

Jasmine's Real Discipline Spanking
Dec. 04, 2017

Kelly: Spanked for Tardiness
Dec. 01, 2017

Jackie: OTK Spanking
Nov. 29, 2017

Melody: Pulled Out of Gym and Spanked
Nov. 27, 2017

Katie Spades: Maintenance Spanking
Nov. 24, 2017